Biträdeskostnader

Vem står för biträdeskostnaderna?


Biträdeskostnader

För det fall du har rätt till ett offentligt biträde är det staten som betalar kostnaderna för ditt juridiska biträde. Detsamma gäller vanligtvis om du har rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde. Om du skulle bli dömd för ett brott kan du, beroende på inkomst, bli tvungen att betala hela eller delar av dessa kostnader.

Om domstolen inte anser att du har rätt till en offentlig försvarare, eller om du önskar en annan försvarare än den rätten förordnar har du alltid rätt att begära en privat försvarare, men då är det du själv som får stå för kostnaderna för denne.

Om du behöver juridiskt biträde i andra frågor är huvudregeln att det är du själv som får stå för kostnaderna, men i många fall kan rättskyddet i din hemförsäkring tas i anspråk för att täcka en större del av kostnaderna. I vissa fall kan du även ha rätt till allmän rättshjälp.

I de flesta tvistemål är huvudregeln att den tappade parten, d.v.s. den part som ”förlorar” målet åläggs att betala rättegångskostnaderna – vilket innebär både de egna och motpartens rättegångskostnader.


Rättskydd

Många har någon typ av rättsskyddsförsäkring som ska hjälpa till att täcka kostnaderna för juridiska ombud. Rättskydd ingår i nästan alla hem- och villaförsäkringar, men det finns även andra typer av försäkringar där rättskydd kan ingå som t.ex. bil- och båtförsäkring. Villkoren för ditt rättskydd framgår vanligtvis av ditt försäkringsbrev.


Allmän Rättshjälp

I vissa fall kan du, vid avsaknad av rättskydd, ha rätt till allmän rättshjälp. Rättshjälpens syfte är att hjälpa personer som inte har ekonomiska förutsättningar att få rättsligt bistånd på annat sätt. Rättshjälp innebär att du som privatperson kan få hjälp av staten att betala delar av kostnaderna för anlitandet av juridiskt ombud. Om du är berättigad till rättshjälp eller inte beror på en rad omständigheter såsom vad för typ av rättslig angelägenhet du behöver hjälp med och vad din årliga inkomst uppgår till. Om rättshjälp beviljas ska du betala den rättshjälpsavgift – en procentuell andel av kostnaderna för ombudet – som framgår av beslutet vid beviljande av rättshjälp. Rättshjälpsavgiftens storlek bestäms med utgångpunkt i dina ekonomiska förhållanden.

Det bör påpekas att rättshjälp – tillskillnad från rättsskydd – bara täcker dina egna rättegångskostnader. Detta innebär att om du förlorar processen vid domstol och blir ålagd att betala motpartens rättegångskostnader måste du själv svara för hela den kostnaden. Men detta gäller normalt inte i vårdnadstvister där vardera parten brukar få svara för sina egna rättegångskostnader oavsett utgången i målet.

Behöver du ställa frågor om biträdeskostnader?


Vi biträder dig att ansöka om rättskydd eller rättshjälp om det är aktuellt.

Kontakta oss