Boutredning och arvskifte

Vi hjälper familjer och enskilda individer i livets olika skeden med juridisk rådgivning.


Boutredningsman

Om en dödsbodelägare exempelvis anser att det finns oklarheter eller frågetecken kring förvaltningen av ett dödsbo eller vilken egendom som ingår i denna kan dödsbodelägaren vid tingsrätten ansöka om att en boutredningsman ska förordnas. Boutredningsmannens uppgift är att förvalta dödsboet och se till att dödsbodelägarnas rätt tillvaratas. I boutredningsmannens uppgifter ingår även att försöka få dödsbodelägarna att enas om ett arvskifte. För det fall att boutredningsmannen inte lyckas med detta har han även skiftesmannens befogenhet att tvångsskifta boet.


Arvskifte

Den fördelning av ett arv som sker mellan den avlidnes arvingar (dödsbodelägare) kallas för arvskifte. Ett arvskifte kan beskrivas som ett ”privat avtal” mellan samtliga dödsbodelägare i ett dödsbo. Samtliga dödsbodelägare ska underteckna en handling som visar att ett arvskifte ägt rum.

Om dödsbodelägarna är överens om vilken egendom som finns i dödsboet och värdet på denna egendom, men inte är överens om hur den skall fördelas, kan en dödsbodelägare ansöka om att tingsrätten skall utse en skiftesman, vars uppgift är att upprätta ett arvskifte över hur egendomen skall fördelas. Ofta kan en överenskommelse mellan dödsbodelägarna nås. Samtliga dödsbodelägare skall då underteckna arvskiftet. Om detta inte kan ske har skiftesmannen i vissa fall möjlighet att tvångskifta boet.

Välkommen att höra dig till oss för frågor gällande boutredning och arvskifte. Tomas Ekbrand åtar sig uppdrag som boutredningsman och skiftesman.


Kontakta oss