Rättsområden

Rättsområden & centrala begrepp inom våra verksamhetsområden


Allmän domstol

De allmänna domstolarna utgörs av tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. I allmän domstol handläggs brottmål och tvistemål – d.v.s. tvister mellan enskilda och/eller tvister mellan enskilda och företag. Det kan dock följa av avtal att en skiljenämnd skall pröva eventuell tvist. På vissa områden förekommer även specialdomstolar såsom t.ex. Arbetsdomstolen och Hyresnämnden m.m.

Domstolen är självständig i förhållande till riskdag, regering och andra myndigheter. Domstolen ska vara opartisk och säkerställa en rättssäker och rättvis rättegång.


Allmän förvaltningsdomstol

De allmänna förvaltningsdomstolarna handlägger främst mål som rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. De allmänna förvaltningsdomstolarna har tre instanser och de är; förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. Mål som handläggs i de allmänna förvaltningsdomstolarna är bl.a. tvångsomhändertaganden som t.ex. LVU, LVM, LPT och LRV och rätt till ekonomiskt bistånd. Tillståndsfrågor som t.ex. serveringstillstånd, körkortstillstånd, skatterättsliga frågor, frågor om uppehållstillstånd och bygglov m.m. handläggs också i allmän förvaltningsdomstol.


Allmän praktik

I allmän praktik ingår det som vanligen sammanfattas med "avtal, krav, tvister" – kort sagt de rättsliga frågeställningar som möter en enskild eller ett företag. När Ni anlitar oss så har ni en sakkunnig person att samråda med.


Brottmål

Brottmål utgör den största delen av advokat Tomas Ekbrands verksamhet. Tomas företräder ofta klienter som står åtalade för brott, då i egenskap av offentlig försvarare. Vi företräder också klienter som blivit utsatta för brott, då i egenskap av målsägandebiträde.


Familjerätt

Vårdnadstvister utgör en betydande del av vår verksamhet. I familjerätten ingår bl.a. rättsliga frågor som uppstår vid tvister mellan makar/sambor – det kan gälla samboavtal, äktenskapsförord, bodelning, äktenskapsskillnad, barns boende, vårdnad om barn och underhållsbidrag m.m.

Inom familjerätten ryms även arvsfrågor som t.ex. upprättande av testamente, bouppteckning, arvskifte, uppdrag som boutredningsman och skiftesman.


Skadestånds- och försäkringsrätt

Vi åtar oss uppdrag som juridiskt biträde vid trafikskadeärenden. I trafikförsäkringen ingår normalt kostnadsfri rätt till juridiskt biträde vid personskadereglering gentemot försäkringsbolaget.

Uppdrag som ombud åt enskilda i tvister om skadestånd och rätt till försäkringsersättning.


Utlänningsrätt

Biträde till dig som är asylsökande i ärenden avseende uppehållstillstånd. Engagerat biträde uppdaterat med de förändringar som ständigt sker i praxis och lagstiftning på utlänningsrättens område.

Vilken juridisk hjälp söker du?


Välkommen att höra av dig till oss för att boka tid för rådgivning.

Till kontaktformuläret