Länkar:

Domstolsverkets hemsida

Här finns information om Sveriges domstolar, olika rättsområden och hur processen i domstol går till. Läs mer…

Advokatsamfundets hemsida

Här hittar du bl.a. information kring advokatyrket och advokatens uppdrag. Läs mer…

Konsumenttvistnämnden - Konsumenttvistnämnden - Advokatsamfundet

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.Läs mer…

Brottsoffermyndigheten

Här finns information riktad till dig som har blivit utsatt för brott Läs mer…

Datainspektionen

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.Läs mer…

Göteborgs tingsrätts hemsida

Göteborgs tingsrätts hemsida. På hemsidan finns allmän information om tingsrättens verksamhet, olika måltyper som förekommer vid tingsrätten samt information om aktuella förhandlingar i tingsrätten. Under fliken ”Till dig som är…” återfinns även information riktad till brottsoffer, åtalad eller vittne i domstolsprocessen. Läs mer…

Högsta domstolen/ Domstolsverket

Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat – vägledande avgöranden – främst på straffrättens och civilrättens område. Läs mer…

Förvaltningsrätten i Göteborgs hemsida

Förvaltningsrätten i Göteborgs hemsida.Läs mer…

Migrationsverkets hemsida

Information riktad till dig som ansöker/planerar att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. På hemsidan återfinns även information om arbetstillstånd, information till dig som vill bosätta dig med någon i Sverige, information om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd, samt information om vad som gäller vid ansökan om främlingspass och resedokument m.m.Läs mer…

Riksdagen

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.Läs mer…