Försvarsadvokat

Försvarsadvokatens uppgift är att tillvarata den misstänktes rätt till en rättssäker och rättvis rättegång, att medverka vid förhör och föra den tilltalades talan i domstol.


Misstänkt för brott?

Den som är misstänkt för ett brott har rätt till en offentlig försvarare om hen är anhållen eller häktad eller är misstänkt för ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. En offentlig försvarare kan även förordnas i fall då den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen av brottet, om en försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och/eller om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Till offentlig försvarare ska en advokat som är lämplig för uppdraget förordnas.

Om den misstänkte själv föreslår en advokat som den misstänkte vill ha skall domstolen förordna den advokaten om det inte finns särskilda skäl mot det. Den som delges misstanke om brott bör snarast möjligt tala om för polisen vilken försvarare som hen vill ha, eftersom det kan vara svårt att få byta försvarare om rätten redan har utsett en annan försvarare.
Om domstolen inte förordnar den försvarare som önskas har man alltid rätt att anlita en privat försvarare, men då får man själv svara för kostnaderna.
Advokat Tomas Ekbrand är en av Göteborgs mest erfarna försvarsadvokater.

Behöver du en brottmålsadvokat?


Du har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare om du är misstänkt för ett brott

Kontakta oss